شرکت ژرف آئین پارت در سال ۱۳۸۳ توسط جمعی از تجار و بازرگانان صاحب نام و معتبر ایران با هدف توسعه کسب و کاربرای ذینفعان آن تشکیل گردید. توسعه فعالیت های شرکت ژرف آئین پارت در بخش‌های مختلف تجاری داخلی و بین المللی و نیز  ضرورت افزایش تمرکز بر روی هر یک از فعالیت‌ها و تخصصی شدن آن‌ها، شرکای شرکت ژرف آئین پارت نسبت به تاسیس شرکت‌های تخصصی جدید و یا عقد قرارداد با تعدادی از شرکت‌های موفق و خوش نام در بازار های هدفگذاری شده و مورد نظر خود اقدام نمودند. پس از ثبت نام تجاری گروه ژاپارت  با تصمیم ذینفعان مقرر گردید ایده فعالیت تجاری شرکت ژرف آئین پارت ، تحت لقای نام تجاری گروه ژاپارت ترویج یافته و متناسب با شرابط بازارهای هدف تغییرات لازم را در استراتژی های توسعه محور خود لحاظ نماید.