گروه شرکت های بین المللی

 1. ۱
  شرکت عمان ( جاده ابریشم )

  فعالیت در بخش بازرگانی با هدف تسهیل ارتباطات اقتصادی با کشور های حاشیه خلیج فارس و تسهیل ارتباطات بانکی با سایر کشورها

 2. ۲
  شرکت لیلن رز – هنگ کنگ

  فعالیت در بخش انواع ساعت و دیجیتال و همچنین فعالیتهای ساختمانی با گرایش هتل سازی – انبوه سازی با مشارکت و سرمایه گذاری طرفهای خارجی

 3. ۳
  شرکت سوئیس

  فعالیت بصورت مشخص در ساعت و برند سازی آن و حضور در نمایشگاههای بین المللی ساعت و همچنین تسهیل حضور در بازارهای اروپا و آسیا